MEMBRES DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ CURS 2015-16

 

EQUIP DE SUPORT Professores de Pedagogia Terapèutica (PT)

Maribel Camps

 

Joana Rosselló

 

Professora d'Audició i Llenguatge(AL)

Aina Capellà

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (PDC) I PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I EL RENDIMENT (PMAR)

Professora Àmbit Sociolingüístic

Catalina Barceló

 

Cap de Departament i Professor Àmbit Pràctic

Pere Hidalgo

 

Professor Àmbit Científic Tècnic

Mª Antònia Llodrà

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Ester Casellas

 

ORIENTADORS Orientador 1r, 2n ESO, FP Bàsica

Jaume Font

 

 

Orientadora 3r, 4t ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

Mª Paz Fernández